FOTO - Dahab jaro 2013, Apneablue camp.Level II.

Dahab jaro 2013 Apneablue tréninkový camp + AA course Level II.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
9
9
11
11
13
13
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
4
4
13
13
5
5
11
11
2
2
5
5
4
4
9
9
4
4
9
9
13
13
9
9
9
9
5
5
9
9
5
5
11
11
4
4
9
9
9
9
2
2
11
11